Home » Условия за ползване

Условия за ползване на съдържанието на TopGlobalRecipes.com


I. Общи разпоредби

Чл. 1. TopGlobalRecipes.com е кулинарен уеб сайт, собственост на Фашън.БГ ООД. Сайтът дава възможност на потребителите да разглеждат recipes и статии, публикувани от екипа на TopGlobalRecipes.com и да публикуват recipes и снимки на приготвени от тях ястия. Фашън.БГ ООД по-долу за краткост е наричан "Собственик на сайта" или само "Собственик".

Чл.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фашън.БГ ООД и всяко лице, което посещава страниците на topglobalrecipes.com. Посещавайки сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Последна актуализация на Общите условия - 28 юли 2011 година

Предмет на договора

Чл. 3. Потребителите на сайта TopGlobalRecipes.com се задължават да ползват услугите и информацията при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. Достъпът до всички страници от TopGlobalRecipes.com е безплатен. Част от услугите се предоставят след регистрация в сайта.

II. Услуги

Чл. 4. (1) Достъп до recipesте и снимките, публикувани от екипа на TopGlobalRecipes.com. Всички recipes, публикувани от екипа на TopGlobalRecipes.com носят потребителското име TopGlobalRecipes.com и са собственост на Фашън.БГ ООД. Достъпът за разглеждане на recipesте и снимките е свободен.

(2) Публикуване на recipes и снимки към recipes на други потребители. Само регистрирани потребители могат да публикуват recipes и снимки към recipes в сайта. Потребителите на сайта, които публикуват съдържание, носят отговорност за коректността на публикуваните от тях recipes и снимки. Фашън.БГ ООД може да откаже публикуването на дадена recipe или снимка при следните случаи:

а) ако има съмнение, че авторските права върху материалите не принадлежат на конкретния потребител и са изкопирани от друг източник (уеб сайт, книга)
б) ако изпратените снимки са с лошо качество, неподходящо за публикуване в сайта или не отговарят тематично на раздела в сайта или recipeта, към която се публикуват

(3) Comments към recipesте могат да правят само регистрирани потребители на сайта или потребители чрез социалната приставка за comments на Facebook. Commentsте трябва да са изписани на кирилица и да не накърняват правата на други потребители. TopGlobalRecipes.com не носи отговорност за достоверността на информацията, публикувана в commentsте. TopGlobalRecipes.com си запазва правото да изтрива commentsте, които не отговарят на тези условия и да редактира comments, с цел коригиране на печатни грешки.

(4) TopGlobalRecipes.com публикува статии на тема Хранене, Diets, Products, Подправки, Витамини и минерали, Съвети и идеи. В публикациите се посочва източникът на информация или авторът на статията, както и източникът на снимковия материал.

Чл. 5. (1) Препечатването на статии от TopGlobalRecipes.com е позволено единствено при поставяне на активен линк към TopGlobalRecipes.com. Използването на снимки към recipes, публикувани от TopGlobalRecipes.com е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това.

(2) ФАШЪН.БГ ООД гарантира на потребителите си, че всички публикувани recipes от потребител TopGlobalRecipes.com са сготвени и снимани от екипа на сайта.

Чл. 6. (1) TopGlobalRecipes.com организира contestи в сайта, като условията за участие са достъпни в раздел Contests.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя
Чл. 7. (1) Потребителят има право да ползва безплатно услугите, предоставяни от сайта.

Чл. 8. (1) Потребителят няма право да публикува comments или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота на други хора, както и клевети, заплахи и друг тип злостни критики срещу конкретни лица и събития;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ФАШЪН.БГ ООД;
д) нарушават човешките права съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, ратифицирани от Република България;
е) представляват търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на тези лица;
з) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни нарушения на изискванията по предходния член, ФАШЪН.БГ ООД има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Права и задължения на Собственика на TopGlobalRecipes.com
Чл. 9. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто му име, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията.

Чл. 10. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от органите на реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът е длъжен да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл. 11. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 12. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Чл. 13. Собственикът има право да изпраща съобщения на потребителите по email във връзка с използването на сайта и във връзка с contestи и игри, които той организира.

Ограничаване на отговорността
Чл. 13. (1) Собственикът на сайта не носи отговорност в случай, че:
а) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
б) предоставяните услуги са засегнати от обстоятелства извън контрола на Собственика на сайта.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта topglobalrecipes.com, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. ФАШЪН.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителите на сайта декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.
(4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл. 14. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Интелектуална собственост
Чл. 15. (1) Всички елементи на съдържанието на сайта topglobalrecipes.com, включително дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Лични данни
Чл. 16. ФАШЪН.БГ ООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите - лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по електронна поща няма да бъдат използвани за цели, различни от използването на сайта.